020-29 90 00

Kontakta oss

Brandskyddsutbildningar inom brandskydd och heta arbeten

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbilningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning. Certifieringsutbildning nu även på engelska (Hot Work), Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag. Utbildningen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kundanpassad 3-4 timmar beroende på detaljutformning.

pdfFaktablad - Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskyddskontroll - Brandskyddskontrollant kurs

Brandskyddskontroll är en grundutbildning för den eller de personer som utsetts till företagets brandskyddskontrollanter. I ett led att jobba med företagets systematiska brandskyddsarbete, SBA, skall dessa personer systematiskt arbeta för bättre brandskydd.

pdfFaktablad - Utbildning Brandskyddskontrollant

Heta arbeten utbildning på engelska - Hot work Course

Utbildningen "Heta arbeten" vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten. För att få genomföra arbeten som enligt försäkringsbolagen räknas som Heta Arbeten, måste personalen genomgå en grundutbildning i Heta Arbeten vart 5:e år.

Heta arbeten utbildning på engelska - Hot work Course

In order to perform work which according to the insurance companies is considered Hot Work, personnel must complete a basic training course in Hot Work every five (5) years.

Grundläggande föreståndare brandfarlig vara

På de företag där brandfarliga varor eller explosiva ämnen förekommer skall en person utses till föreståndare där brandfarliga varor (enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara.) Utbildningen genomförs enligt MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

pdfFaktablad - Utbildning Föreståndare brandfarlig vara